Public Canvases

OnlineLearningTool
OnlineLearningTool

13 hours ago

กลุ่ม2 เรียนรู้ความแตกต่าง
เครือข่ายของเรา กลุ่ม4 6/1
กลุ่ม 4 วิเคราะห์เจาะประเด็น 6/1
กลุ่ม4 เรียนรู้ความแตกต่าง 6/1
เครือข่ายของเรา กลุ่ม5 6/1
กรณีศึกษา กลุ่ม 5 6/1
เครือข่ายของเรา กลุ่ม2  6/1
เครือข่ายของเรา กลุ่ม1 6/1
กลุ่ม3 เรียนรู้ความแตกต่าง 6/1
เครือข่ายของเรา กลุ่ม3 6/1
เครือข่ายของเรา กลุ่ม2
กลุ่ม 3 วิเคราะห์เจาะประเด็น 6/1
เครือข่ายของเรา กลุ่ม3
กลุ่ม5 เรียนรู้ความแตกต่าง 6/1
เครือข่ายของเรา กลุ่ม1
เครือข่ายของเรา กลุ่ม4
กลุ่ม 1 วิเคราะห์เจาะประเด็น 6/1
เครือข่ายของเรา กลุ่ม5
กลุ่ม 2 วิเคราะห์เจาะประเด็น 6/1
กลุ่ม 5 วิเคราะห์เจาะประเด็น 6/1
กลุ่ม 3 วิเคราะห์เจาะประเด็น
กรณีศึกษา กลุ่ม 3 6/1
กลุ่ม 4 วิเคราะห์เจาะประเด็น
กรณีศึกษา กลุ่ม 1 6/1
กลุ่ม 1 วิเคราะห์เจาะประเด็น
กลุ่ม 5 วิเคราะห์เจาะประเด็น
กลุ่ม 2 วิเคราะห์เจาะประเด็น
กรณีศึกษา กลุ่ม 4 6/1
กลุ่ม1 เรียนรู้ความแตกต่าง 6/1
กรณีศึกษา กลุ่ม 3
กลุ่ม2 เรียนรู้ความแตกต่าง 6/1
กรณีศึกษา กลุ่ม 2 6/1
กรณีศึกษา กลุ่ม 2
กรณีศึกษา กลุ่ม 5
กรณีศึกษา กลุ่ม 1
กรณีศึกษา กลุ่ม 4
กลุ่ม4 เรียนรู้ความแตกต่าง
กลุ่ม1 เรียนรู้ความแตกต่าง
กลุ่ม3 เรียนรู้ความแตกต่าง
กลุ่ม5 เรียนรู้ความแตกต่าง