Public Canvases

מה היה לנו? מה לקחתי?
אתגרים והזדמנויות
סיפור מקרה
סוגיות רבותיי סוגיות..
פרקטיקות לקידום שטף הקריאה
הו - מה הוא אומר לי
הו
הו

Jan 21

הו....
הו....

Jan 20

סוגיות ועמדות
נושאים לימודיים
בראייה רב תחומית
תוכנית לימודים
שינויים והשפעות
העלאת תשר
העלאת תשר

Feb 17 2019

רפלקציה וסיכום
הכיצד ייצוגי וריגושי בעולם אחד?!
הצעות לקידום קריאה
מפגש אמצע - חינוך לשוני
ראיון אתנוגרפי מקצועיות
ראיון אתנוגרפי תלות
ראיון אתנוגרפי עובדות
ראיון אתנוגרפי רגשות
ראייה עתידית
בקרה ופיקוח
ראיון אתנוגרפי אוירה
תצפית אתנוגרפית גמישות פדגוגית
תצפית אתנוגרפית תפיסות שגויות
תצפית אתנוגרפית ראייה עתידית
תצפית אתנוגרפית תירוצים
תצפית אתנוגרפית התנגדויות
תצפית אתנוגרפית אוירה
סיכום ותובנות
משוב ותובנות על היחידה
רפלקציה בסיום היחידת לימוד
 חשיבות האומדן עבורי
תובנות ומשמעות אישית
שיעורי העברית עבורי