Public Canvases

小五 看图作文六
小四看图作文六
小五第十八课字词:
P4 看图作文三_Group 3 & 4
P4 看图作文三_Group 7 & 8
P4 看图作文三_Group 1 & 2
P4 看图作文三_Group 5 & 6
P5 第五课 小飞机 理解问答
小四 看图作文(二)_Group 5
小四 看图作文(二)_Group 6
小四 看图作文(二)_Group 2
小四 看图作文(二)_Group 4
小四 看图作文(二)_Group 8
小四 看图作文(二)_Group 1
小四 看图作文(二)_Group 3
小四 看图作文(二)_Group 7
Processes in Active Learning
P4SR6 Reflection
P4SR6 Reflection

Oct 20 2016

P4D Reflection
P4D Reflection

Oct 19 2016

P4F Reflection
P4F Reflection

Oct 18 2016

P4MT Reflection
P4MT Reflection

Oct 17 2016

P4E Reflection
P4E Reflection

Oct 4 2016

P4F Exit Card
P4F Exit Card

Aug 23 2016

P4MT Exit Card
P4MT Exit Card

Aug 20 2016

P4E Exit Card
P4E Exit Card

Aug 20 2016

P4D Exit Card
P4D Exit Card

Aug 19 2016

P4SR6 Exit Card
P4SR6 Exit Card

Aug 17 2016

小五 看图作文七
小四第十五课造句
小四看图作文七
小四看图作文七

Feb 14 2014

小四第十七课字词
小五第十七课字词
小五第十五课字词
小四第十七课字词(ppt)
小四第十六课字词
中秋节
中秋节

Jul 31 2012

小四第十六课字词--中秋节三种活动
小五第十六课字词
小四第十五课 词典大楼 “少”到底应该怎么读?
小四第十五课 词典大楼 “衣服” & “服药”之差别
小四第十五课字词