Public Canvases

כיתה ה3 למידה בשעת חרום
כיתה א4 למידה לשעת חרום
כיתה ב3 למידה בשעת חרום
כיתה ב1 למידה לשעת חרום
כיתה ג3 למידה לשעת חרום
p.b.l
p.b.l

Feb 1 2017

הכרות ילדי אור תורה
כיתה ד1 למידה בשעת חרום
יגאל אלון ד2
יגאל אלון ד2

Feb 19 2016

כיתה ב2 למידה לשעת חרום
חווויות שלי מחופשת הקיץ
כיתה ג1 למידה לשעת חרום
אני ממליץ בחופשת הקיץ
חיל הים
חיל הים

Jun 28 2015

חיל האוויר
חיל האוויר

Jun 28 2015

כיתה א2 למידה בשעת חרום
כיתה ה1 למידה בשעת חרום
לוח מודעות ג3
כיתה ה2 למידה בשעת חרום
כיתה ג1 - תרגול
כיתה ד3 למידה בשעת חרום
כיתה ד2 למידה בשעת חרום
כיתה ו4 למידה בשעת חרום
כיתה ו2 למידה בשעת חרום
כיתה ו3 למידה בשעת חרום
כיתה ו1 למידה בשעת חרום
כיתה א3 למידה בשעת חרום
כיתה ג2 למידה לשעת חרום
כיתה א'1 למידה לשעת חרום
ג'2 האלופה
ג'2 האלופה

Jun 3 2015

שעורי מחשב ג1
יציאת מצרים
יציאת מצרים

May 24 2015