Public Canvases

63333
63333

Mar 4

63
63

Mar 4

633
633

Mar 4

6a6- văn biêu cam
6a66
6a66

Feb 25

6a7
6a7

Feb 24

6A3 - ĐOAN VAN
6A7 - ĐOAN VĂN
6A3 THU 5
6A3 THU 5

Jan 27

6A6 THU 5
6A6 THU 5

Jan 27

6A3 - THU 5
6A3 - THU 5

Jan 20

6A6- THU 55
6A6- THU 55

Jan 20

6A6- CHIEC LA CUOI CUNG
6A6 THỨ 3
6A6 THỨ 3

Jan 18

6A3THU 3
6A3THU 3

Jan 18

6A3 -THƯ 6
6A3 -THƯ 6

Jan 7

6A6
6A6

Jan 7

6A6 - ĐỀ13
7A9 ĐỀ 3
7A9 ĐỀ 3

Jan 6

6A3
6A3

Jan 6

6A6, MỞ BÀI
6A6 ĐÊ 11
6A6 ĐÊ 11

Jan 6

6A6 ĐỀ 1
6A6 ĐỀ 1

Jan 6

7A3 DOC HIEU
7A3 DOC HIEU

Jan 5

7A3 QHT
7A3 QHT

Jan 5

6A6 ĐỀ10
6A6 ĐỀ10

Jan 4

6A6 ĐỀ 9
6A6 ĐỀ 9

Jan 4

6A3 ĐÊ 10
6A3 ĐÊ 10

Jan 4

6A3- ĐỀ 11
6A3 - ĐỀ 11
6A6- TUAN 18
6A6- TUAN 18

Jan 4

7A9 - ĐỀ 8
7A9 - ĐỀ 8

Dec 31 2021

6A6ĐỀ5
6A6ĐỀ5

Dec 30 2021

6A6ĐỀ 7
6A6ĐỀ 7

Dec 30 2021

6A6 -ĐỀ 6
6A6 -ĐỀ 6

Dec 30 2021

7A9- ĐỀ 7
7A9- ĐỀ 7

Dec 30 2021

7A9 - ĐỀ 5
7A9 - ĐỀ 5

Dec 30 2021

7A9 - ĐỀ 6
7A9 - ĐỀ 6

Dec 30 2021

PHỤ ĐẠO ĐOC HIEU
7A9ĐÊ 4
7A9ĐÊ 4

Dec 30 2021

6A3 TUẦN 17
6A3 TUẦN 17

Dec 29 2021

6A3 - CDT
6A3 - CDT

Dec 29 2021

6A3 - TUẦN 17
6A3 - TUẦN 17

Dec 29 2021

PHỤ ĐẠO -ĐỌC HIỂU
7A3 ĐỀ 5
7A3 ĐỀ 5

Dec 26 2021

7A3 ĐỀ 9
7A3 ĐỀ 9

Dec 26 2021

7A3ĐỀ 4
7A3ĐỀ 4

Dec 26 2021

7A3 ĐỀ 8
7A3 ĐỀ 8

Dec 26 2021

PHỤ ĐẠO VIET ĐOAN
PHỤ ĐẠO ĐỌC
PHỤ ĐẠO ĐỌC

Dec 24 2021

phụ đạo tuân 4
phụ đạo tuân 4

Dec 24 2021

PHỤ ĐẠO SO SANH
PHỤ ĐẠO SO SANH

Dec 24 2021

6A6 ĐỀ 4
6A6 ĐỀ 4

Dec 23 2021

6A6 ĐỀ 3
6A6 ĐỀ 3

Dec 23 2021

6A6 ĐỀ 2
6A6 ĐỀ 2

Dec 23 2021

7A9 ĐỀ 2
7A9 ĐỀ 2

Dec 23 2021

7A9 ĐỀ 1
7A9 ĐỀ 1

Dec 23 2021

6A3 ĐÊ 4
6A3 ĐÊ 4

Dec 22 2021

6A3 ĐỀ 3
6A3 ĐỀ 3

Dec 22 2021

6A3- ĐỀ2
6A3- ĐỀ2

Dec 22 2021

6A3- ĐỀ 1
6A3- ĐỀ 1

Dec 22 2021

7A3 ĐỀ 3
7A3 ĐỀ 3

Dec 19 2021

7A3 Đ2
7A3 Đ2

Dec 19 2021

7A3 DOC HIEU Đ1
7A3 DOC HIEU Đ1

Dec 19 2021

7A9 VĂN BIÊU CẢM
7A9 VĂN BIÊU CẢM

Dec 19 2021

ĐỀ 2 - PHỤ ĐẠO
ĐỀ 1 PHU ĐẠO
ĐỀ 1 PHU ĐẠO

Dec 17 2021

PHỤ ĐẠO -SO SÁNH, NHÂN HÓA
6A3CỤM TÍNH TỪ
6A3CỤM TÍNH TỪ

Dec 6 2021

xac dinh CTT - 6A3
xac dinh CTT - 6A3

Dec 6 2021

CỤM ĐỘNG TỪ - PHỤ ĐẠO
ÔN CUM DANH TU LOP PHU ĐAO
6A6 - CỤM TÍNH TỪ
6A6 - CỤM TỪ
6A6 - CỤM TỪ

Nov 25 2021

7A9
7A9

Nov 8 2021

6A3_ trang ngư
6A3_ trang ngư

Nov 8 2021

6A3 - ĐOC HIÊU
6A3 - ĐOC HIÊU

Nov 8 2021

6A3, TRĂC NGHIEM
6A3, TRĂC NGHIEM

Nov 7 2021

6A3 - TỪ LÁY
6A3 - TỪ LÁY

Nov 7 2021

Ngữ văn 7A9
Ngữ văn 7A9

Nov 7 2021

6A6 -
6A6 -

Nov 6 2021

6A6 - ĐỌC HIỂU BAI 3
7A3 - ĐỌC HIÊU
7A3 - ĐỌC HIÊU

Nov 4 2021

7A3 - BAI 4
7A3 - BAI 4

Nov 4 2021

6A6, VIẾT ĐOẠN VĂN
ĐẠI TỪ, QUAN HỆ TỪ 7A3
TRẠNG NGỮ 6A6
TRẠNG NGỮ 6A6

Oct 21 2021

Thực hành TV,6A6
Thực hành TV,6A6

Oct 1 2021

Văn 6A3
Văn 6A3

Sep 26 2021

7A3
7A3

Sep 23 2021

Lớp văn 6A6
Lớp văn 6A6

Sep 21 2021

6A3 - ĐÊ 1
6A3 - ĐỀ 2
7A9 ĐÊ 4
6A6 ĐỀ 5
7A9, TU GHEP
6A3 -ĐỀ 2
6A6 ĐỀ5
6A3 ĐÊ 1
6A3- ĐỀ 3
6A3- ĐỀ3
6A333
7A3 ĐỀ 4
6A6 - TƯ LÁY
6A3 - CUM TINH TU
6A3 - THƯ 6
6A6 TƯ LÁY
7A9 -TU GHEP
6A6 ĐỀ 10
7A9 ĐÊ4
6A6 ĐỀ 7
6A3 CỤM TÍNH TỪ
PHỤ ĐẠO - ĐỌC HIỂU
6A3- ĐỀ 2
PHỤ ĐẠO ĐOC HIEU T4
6A33
6A6 - ĐỀ 5